Sognets Dagligstue Økonomi Arrangementer Bag Sognets Dagligstue Diverse

Sognets Dagligstue, Storegade 1, 1., Thisted
Åbent alle ugens 7 dage kl. 14-17:30
Email:
Telf: 97 92 03 54

dagligstuen.thisted@gmail.com

Vedtægter

§ 1. Sognets Dagligstue en selvstændig institution (juridisk per­son), har til for­mål at drive so­cialt, kri­stent arbejde på folke­kirkelig grund, herun­der en dag­ligstue i Thi­sted, hvor perso­ner med be­hov for at være sammen med andre kan finde et hyggeligt og ufor­pligten­de fri­sted, samt be­søgstjene­ste og anden rele­vant social virksom­hed.

Thisted Sognets Dagligstues adresse er: Sognets Dagligstue, Storegade 1, 7700 Thisted


§ 2. Sognets Dagligstue hjemme­hø­ren­de i Thi­sted kom­mu­ne.

Sognets Dagligstue medlem af De Samvirkende menig­heds­plejer.


§ 3. Medlemskab af Sognets Dagligstue forud­sætter medar­bej­der­skab i Sognets Dagligstue.


§ 4. Dagligstues årlige ge­neral­for­sam­ling af­hol­des i januar kvar­tal. Gene­ral­for­sam­lin­gen ind­kal­des ved skriftlig med­de­lelse til med­lem­mer­ne med mi­ni­mum 21 dages var­sel. Med­lem­mer, der ikke er i kontin­gen­t­re­stance for det fore­gåen­de ka­len­der­år, kan delta­ge i ge­ne­ral­for­sam­lin­gen.


Forslag til dagsorden skal være for­manden i hænde se­nest 8 dage før ge­neralfor­samlin­gens afhol­del­se.


§ 5. Dagsorden til ordinær gene­ralfor­sam­ling:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Godkendelse af revi­deret regn­skab

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kon­tin­gent

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af 2 supplean­ter

8. Valg af 2 revisorer

9. Evt.


§ 6. Dagligstues be­sty­relse be­står af 5 per­soner, som skal være medlemmer af Den danske Folkekirke. Så vidt muligt skal mindst et af bestyrelsens medlem­mer være præst ved Thi­sted kirke. Be­styrelsen vælges af og blandt fore­nin­gens medlem­mer. Stem­meret og valg­bar­hed har med­lemmer, der ikke er i kon­tin­gen­trestance for det fore­gåen­de ka­len­der­år. Der kan kun stemmes ved person­ligt frem­mø­de.


§ 7. Bestyrelsen konstitue­rer sig med for­mand, næst­for­mand, kas­serer og sekre­tær. For­mand og næstformand kan ikke samtidig være kasserer.

Bestyrelsen skriver selv sin for­ret­ningsor­den.


§ 8. Ved køb og salg af fast ejendom, pant­sætning og lån­tag­ning tegnes Sognets Dagligstue af for­man­den og kas­se­re­ren i fæl­les­skab. Ved dagli­ge for­ret­nin­ger tegnes Sognets Dagligstue af kas­sereren.                


§ 9. Bestyrelsen disponerer over Dagligstues mid­ler, samt på­ser, at den drives efter sit for­mål.


§ 10. Bestyrelsen er beslut­nings­dyg­tig, når mindst 3 med­lem­mer er til­ stede. Bes­tyrelsen træffer sine beslut­ninger ved simpelt flertal; i til­fælde af stem­me­lig­hed bort­falder forslaget.


§ 11. Bestyrelsen er på valg som føl­ger:
3 medlemmer i ulige årstal og 2 med­lemmer i lige års­tal.


§ 12. Dagligstues regn­skabsår er kalen­der­året.


§ 13. Ekstraordinær general­for­samling skal afhol­des senest 1 måned ef­ter, at 2/3 af Dagligstues med­lem­mer eller besty­relsens flertal har be­gæret det.

 Ekstraordinær general­forsam­ling ind­kaldes af forman­den med mini­mum 14 dages varsel ved opslag af dagsorden i Dagligstues lokaler eller på anden relevant måde


§ 14. Vedtægtsændringer kan for­tages på den ordi­nære gene­ralforsam­ling med 2/3-dels flertal af de frem­mødte med­lemmer.

Ændringer skal kunne godken­des af De Samvir­kende Menig­heds­plejer.


§ 15. Dagligstues opløs­ning kræ­ver, at 2/3 af de på en ge­ne­ralfor­sam­ling frem­mødte medlem­mer ved­tager ned­læg­gel­sen. Der skal i så fald tid­ligst 14 og senest 21 dage efter indkaldes til ekstraordinær ge­ne­ralforsam­ling, hvor Dagligstues op­løs­ning skal ved­tages med al­min­de­lig stemmefler­hed.


§ 16. Ved opløsning afholdes for­lods Dagligstues for­plig­tel­ser. Over­sky­den­de midler til­falder De sam­vir­ken­de Me­nigheds­ple­jer og skal om muligt anvendes til lignende formål i Thi­sted.Vedtaget på generalforsam­lingen den 19. marts 2018


Download vedtægter